Belfero - Usługi w zakresie ochronyśrodowiska, bhp i ppoz.

Bhp i ppoż.

 • prowadzenie stałego nadzoru nad warunkami panującymi w zakładzie
 • opracowywanie pełnej dokumentacji powypadkowej
 • ocena ryzyka zawodowego dla określonych stanowisk pracy
 • szkolenia wstępne i okresowe w zakresie bhp
 • opracowywanie programów szkoleń
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących BHP
 • doradztwo w zakresie zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy
 • przeprowadzanie okresowych analiz stanu BHP
 • prowadzenie rejestrów wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • dokonywanie ocen zagrożenia wybuchem
 • pomoc w doborze sprzętu ochrony przeciwpożarowej